ยูเนสโก ประกวดภาพถ่าย "ความเสมอภาคทางเพศ" 0 (0)
 10 สุดยอด เทคนิคการถ่ายภาพ ( Photography ) 0 (0)
 ความหรูหราที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า 0 (0)
 ศิลปะภาพถ่ายไร้พรมแดน มานิตย์ ศรีวานิชภูมิ 0 (0)
 Tamron ความหมายรหัสเลนส์ 0 (0)
 Nikon ความหมายรหัสเลนส์ 0 (0)
 ช่างภาพ 7 ระดับ (Ken Rockwell) 0 (0)